GENBA GROUP

SERTİFİKALAR & POLİTİKALAR

Sertifikalar & Politikalar

Sertifikalar

Sertifikalar & Politikalar

Politikalar

Dünyamızda konvansiyonel enerji kaynaklarının hızla tükendiği bir dönemde, geniş bir enerji sektörüne hizmet veren firmamız, yenilenebilir enerji üretimi aracılığıyla daha temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturma misyonunu benimsemektedir. Bu çerçevede, enerji sektöründe sunduğumuz ürünler ve hizmetler kaliteli, verimli ve güvenli olup, çevreye saygılı ve güvenli yöntemlerle sunulmaktadır.


Faaliyetlerimizi, geçerli ulusal ve uluslararası yasal şartlar, çevre ve iş güvenliği mevzuatları, ulusal ve uluslararası ürün standartları ile müşteri beklentileri doğrultusunda sürdürmekteyiz. Doğal kaynakların etkin kullanımını ve insan sağlığına duyulan özel bir ilgiyi içeren entegre yönetim sistemimizle çevre kirlenmesini ve iş kazalarını önleme ilkesiyle çalışıyoruz.


Kurduğumuz yönetim sisteminin belirlenmiş hedeflere ulaşma performansını sürekli olarak izleyip değerlendiriyoruz. İnançlarımızı yansıtan politika ve anlayışımızı tüm çalışanlarımıza benimseterek anlaşılabilir kılıyoruz. Ayrıca, entegre yönetim sistemimizin politikası, hedefleri, planları ve değerleri ile uyumluluğunu sürekli gözden geçiriyoruz.


Tüm bu çabalarımızın sonucunda müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktayız.

Kalite Politikamız

GENBA Group, kaliteyi bir yaşam biçimi ve müşteri güveninin vazgeçilmez bir gerekliliği olarak kabul etmektedir. Kalitenin, kuruluşumuz içinde standartlaştırılması ve geliştirilmesi, başta yöneticilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımızın sorumluluğundadır. Bu kapsamda, GENBA Group kaliteyi ölçmek, geliştirmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla bir kalite yönetim sistemi oluşturmuştur. Kalite standartlarının yerine getirilmesinde ve geliştirilmesinde, tedarikçilerimizin, personelimizin ve müşterilerimizin etkin bir rolü bulunmaktadır.

+ -

Bu çerçevede, aşağıdaki prensiplere bağlı kalarak çalışmaktayız:

 • Çalışmalarımızı yasal şartlar, standartlar ve sözleşmeler doğrultusunda yürütmek
 • Müşteri taleplerini karşılamak için en iyi ürünü en kısa zamanda ve en iyi şekilde müşteriye ulaştırmak
 • Ürün şartlarını sağlamak ve sistem performansını geliştirmek amacıyla kaliteyi tüm süreçlerde kontrol etmek
 • Uygunsuzlukları ortadan kaldırmak, potansiyel etkilerini düzeltmek ve tekrarlanmasını önlemek amacıyla çalışmalar yürütmek
 • Kalite yönetimi kapsamında kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, bu amaçla planlı bakımlar yapmak ve tedarikçilerin performansını izlemek
 • Müşteri odaklı çalışmak, müşteri memnuniyetini sorgulamak ve analiz etmek
 • Liderliği kurumsallaştırmak, ekip çalışması ile projelerin başarı hedeflerine ulaşmasını sağlamak, personelimize kalite bilincini öğretmek ve personeli eğitmek
 • Kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için tüm organizasyonel seviyelerde personelimizin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve yönetmek
 • Kaliteyi geliştirme amaçlı uygulamaları personelimiz, tedarikçiler, yükleniciler ve paydaşların katılımı ile gerçekleştirmek
 • Modern yönetim uygulamaları ve bilgi sistemlerinden yararlanarak sürekli gelişmeyi sağlamak
 • Kaliteyi etkileyen unsurları tetkik etmek, izlemek, değerlendirmek ve uygunluğunu sürekli gözden geçirmek

Çevre Politikamız

GENBA Group, sağlıklı bir çevrede yaşamanın tüm insanlığın sorumluluğu olduğunun bilincindedir. Bu nedenle, çevre kirliliğinin önlenmesine, çevrenin korunmasına ve enerji yönetimine yönelik çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Çevre performansını belirlemek ve bu performansı geliştirmek amacıyla Çevre Yönetim Sistemi şartlarını oluşturduk. Bu şartlar, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacıyla korumacı önlemler ve aktif çevre iyileştirme faaliyetlerini kapsamaktadır.

+ -

Çevre politikamız doğrultusunda aşağıdaki prensiplere bağlı olarak çalışmaktayız:

 • Çevreyi korumak, doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanımını sağlamak için uygulanan yasalara ve standartlara uymak
 • Yenilenebilir bir doğal kaynak olan rüzgâr enerjisini tanıtmak ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmak
 • Tüm ürün ve çalışmaları daha az çevresel maliyetle gözden geçirmek
 • Atıkların azaltılması ve kaynağında sınıflandırılması için önlemler almak
 • Enerji israfını önlemek ve doğal kaynak kullanımını en aza indirmek
 • Kullanılan malzeme, oluşan katı ve sıvı atıkların geri dönüşümünü sağlamak ve çevreye zarar vermeden ortadan kaldırmak
 • Çalışılan çevrede toprak, su, hava ve gürültü kirliliğine yol açmadan çalışmak
 • Çevreyi korumak, çevre kazalarını ve kirliliğini önlemek amacıyla kurallar oluşturmak ve personelin uymasını sağlamak
 • Çevre boyutlarının incelenmesi ve çevre hedeflerinin belirlenmesi amacıyla araştırmalar yapmak, çevre için düzenli tetkik ve kontroller gerçekleştirmek
 • Personelimizin atık yönetimi ve çevre koruma konusunda bilinçlendirmek ve eğitmek
 • Doğal kaynakların korunması için hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için çaba göstermek
 • Personelin kirliliğin azaltılması ve çevre yönetim sistemi çalışmalarına katılımını sağlamak

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

GENBA Group, insana ve çevreye saygılı bir yaklaşımı ilke edinmiştir. Bu prensip doğrultusunda tüm işlerimizde ve işyerlerimizde iş sağlığı ve güvenliği şartlarını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Şirketimiz, yasal düzenlemelere ve standartlara uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi şartlarını oluşturmuştur. Bu sistem, tüm personelimizi, alt yüklenicileri, müşterileri ve ziyaretçileri kapsamaktadır.

+ -

Bu çerçevede, aşağıdaki prensiplere bağlı olarak çalışmaktayız:

 • Yasalar ve standartların şartlarına uygun bir şekilde çalışmak
 • Çalışma süresince personelimize koruyucu ekipman ve güvenli malzeme sağlamak
 • İşyerlerinde ve çalışma ortamında kaza riskine karşı gerekli önlemleri almak
 • Mesleki hastalıkları önlemek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak
 • Güvenli çalışma ortamı sağlamak için çalışanlara, yüklenicilere, müşterilere ve ziyaretçilere eğitim vermek
 • Çalışanların güvenliğini sağlamak için gerekli makine ve ekipmanları temin etmek
 • Çalışma talimatları ve kuralları oluşturmak, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak
 • Kazaları önlemek amacıyla gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak
 • Hasarsız olayları değerlendirmek, önlem alınmasını sağlamak
 • Sağlık ve güvenlik için düzenli tetkik ve kontroller gerçekleştirmek
 • Personelimizin yaptığı işi ve tehlikelerini bilmesini sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği şartlarını iyileştirmek için hedefler belirlemek ve bu hedefleri gerçekleştirmek için çaba göstermek
 • Personelin iş sağlığı ve güvenliği ihtiyaçlarını araştırmak ve personelin sağlık ve güvenlik çalışmalarına katılımını sağlamak